FANDOM


Magician of Faith
聖なる魔術師(セイント・マジシャン)
MagicianofFaith-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
聖なる魔術師
セイント・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) 聖なる魔術師
セイント・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Seinto Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Saint Magician
 Tên Hàn 성스러운 마술사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 400
 Mã số 31560081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.