FANDOM


Magician of Chaos
マジシャン・オブ・カオス
MagicianofChaos-20TH-JP-OP
 Tên Việt Thuật Sư Hỗn Loạn
 Tên Nhật マジシャン・オブ・カオス
 Tên Nhật (rōmaji) Majishan Obu Kaosu
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác