FANDOMMagician's Library
 • Nhật:
  じゅつ
  の書
  しょ
 • Kana:
  じゅつ
  しの
  しょ
 • Romaji: Majutsushi no Shoko
 • Việt: Thư Viện của Thuật Sĩ
Khác:
Magician's Archive
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Thêm 1 Bài Phép từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Magician's Library Add 1 Spell Card from your Deck to your hand.
Nhật デッキから魔法カード1枚を手札に加える
デッキをシャッフルする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.