FANDOM


Magician's Circle
マジシャンズ・サークル
MagiciansCircle-YGLD-EN-C-1E
 Tên Nhật マジシャンズ・サークル
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Sākuru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00050755
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.