FANDOM


Magicalized Duston Mop
ダストンのモップ
MagicalizedDustonMop
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 24845628
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Magicalized Duston Mop". Quái thú được trang bị không thể dùng để Hi sinh, hoặc dùng làm Nguyên liệu Dung hợp, Đồng bộ, hoặc Xyz cho Triệu hồi. Khi lá này bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Duston" từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
You can only control 1 "Magicalized Duston Mop". The equipped monster cannot be Tributed, or be used as a Fusion, Synchro, or Xyz Material for a Summon. When this card you control is destroyed by your opponent's card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 "Duston" monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.