Magical Scientist
()(どう)サイエンティスト
MagicalScientist-DR1-EN-R-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
どうサイエンティスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
サイエンティスト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 34206604
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.