FANDOM


Magical Mid-Breaker Field
(はん)()(どう)(たい)(いき)
MagicalMidBreakerField-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
はん
どう
たい
いき
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
どう
たい
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Hanmadō Tai'iki
 Tên Nhật (Dịch) Mid-Magicial Field
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 71650854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.