Magical Merchant
()(どう)(ざっ)()(しょう)(にん)
MagicalMerchant-SP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
ざっ
しょう
にん
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
ざっ
しょう
にん
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Zakkashōnin
 Tên Hàn 마도 잡화상인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 700
 Mã số 32362575
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.