FANDOM


Magic Jammer
マジック・ジャマー
MagicJammer-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Nhiễu Loạn Ma Pháp
 Tên Nhật マジック・ジャマー
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Jamā
 Tên Hàn 매직 재머
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 77414722
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.