FANDOM


Magic Formula
()(じゅつ)(じゅ)(もん)(しょ)
MagicFormula
Nhóm liên quan Nhóm Dark Magician
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 67227834
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ được phép trang bị cho "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl". Nó sẽ nhận thêm được 700 điểm Tấn công. Khi lá bài này đượi gửi từ trên sân chơi xuống Mộ bài: Nhận thêm 1000 Điểm Gốc.
English Description
Equip only to "Dark Magician" or "Dark Magician Girl". It gains 700 ATK. When this card is sent from the field to the Graveyard: Gain 1000 Life Points.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.