FANDOM


Magic Deflector
マジック・ディフレクター
MagicDeflector
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 96474800
Mô tả Hiệu ứng
Kể từ đó đến hết lượt này, vô hiệu hết hiệu ứng của Bài Phép Trang bị, Môi trường, Duy trìTức thời trên sân.
English Description
For the rest of this turn, negate all Equip, Field, Continuous and Quick-Play Spell Card effects on the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.