Mage Power
()(どう)()(ちから)
MagePower-YSYR-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
しの
ちから
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
の力
ちから
 Tên Hàn 마도사의 힘
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Trang bị Equip.svg
 Mã số 83746708
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.