FANDOM


Madolche Waltz
マドルチェ・ワルツ
MadolcheWaltz-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật マドルチェ・ワルツ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Warutsu
 Tên Hàn 마돌체 왈츠
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48439321
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.