FANDOM


Madolche Mewfeuille
マドルチェ・ミィルフィーヤ
MadolcheMewfeuille-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ミィルフィーヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Myirufīya
 Tên Hàn 마돌체 밀피야
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 300
 Mã số 12980373
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.