FANDOM


Madolche Cruffssant
マドルチェ・クロワンサン
MadolcheCruffssant-ABYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・クロワンサン
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Kurowansan
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Croiwanssant
 Tên Hàn 마돌체 크로완상
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 89521713
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác