FANDOM


Madolche Chateau
マドルチェ・シャトー
MadolcheChateau-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・シャトー
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Shatō
 Tên Hàn 마돌체 샤토
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 14001430
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.