FANDOM


Macro Cosmos
マクロコスモス
MacroCosmos-DT06-EN-DRPR-DT
 Tên Nhật マクロコスモス
 Tên Hàn 매크로 코스모스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 30241314
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.