Macro Cosmos
マクロコスモス
MacroCosmos-DT06-EN-DRPR-DT.jpg
 Tên Nhật マクロコスモス
 Tên Hàn 매크로 코스모스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 30241314
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.