FANDOM


Machine Assembly Line
マシン・デベロッパー
MachineAssemblyLine-SDGR-EN-C-1E
 Tên Việt Nhà Máy Lắp Ráp
 Tên Nhật マシン・デベロッパー
 Tên Nhật (rōmaji) Mashin Deberoppā
 Tên Nhật (Dịch) Machine Developer
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 25518020
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.