Mức tối thiểu của Bộ bài là giới hạn thấp nhất của số lượng bài được cho phép trong Bộ bài Chính, Phụ, và Thêm của một người chơi, đối lập với Mức tối đa của Bộ bài. Giới hạn này luôn là 40 lá bài trong Bộ bài Chính; Bộ bài Phụ và Thêm thì luôn có thể để trống (mặc dù trước khi Mức tối đa của Bộ bài được giới thiệu, Bộ bài Thêm của một người chơi được yêu cầu phải chính xác không có bài hoặc có chính xác 15 lá bài).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.