Mức tối đa của Bộ bài là thuật ngữ không chính thức đề cập đến giới hạn cao nhất của số lượng bài được cho phép trong Bộ bài Chính, Phụ, và Thêm của một người chơi. Kể từ khi nó được giới thiệu trong series Yu-Gi-Oh! 5D's, giới hạn này luôn là 60 lá bài trong Bộ bài Chính, và 15 cho cả Bộ bài Phụ/Thêm.

Trước khi nó được giới thiệu, không hề có giới hạn cao nhất cho lượng bài trong Bộ bài Chính và Phụ. Bộ bài Thêm, vì thế, đã yêu cầu phải có chính xác 15 lá bài hoặc là không có lá nào.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.