FANDOM


Mức Phép

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スペルスピード

Rōmaji

Superusupīdo

Tiếng Anh

Spell Speed

Mức Phép (Nhật: スペルスピード Superusupīdo) đề cập đến "tốc độ" thực thi của một hiệu ứng bài sau khi được kích hoạt. Dù có tên như vậy, chúng vẫn không chỉ giới hạn trong hiệu ứng của Bài Phép, mà áp dụng cho toàn bộ hiệu ứng bài có thể kích hoạt được. Có 3 loại Mức Phép:

Khi một hiệu ứng bài được kích hoạt trong một Chuỗi, chỉ hiệu ứng với Mức Phép bằng hoặc cao hơn có thể phản hồi lại nó. Tuy nhiên, hiệu ứng Phép Mức 1 không thể dùng để phản hồi bất kỳ hiệu ứng Phép Mức 1 nào khác. Chỉ duy nhất các Phép Mức 1 có thể tồn tại trong cùng một Chuỗi là lúc các hiệu ứng đó được kích hoạt trong cùng một thời điểm bởi một số yếu tố bên ngoài, xem Hiệu ứng Đồng thời Xảy ra trong Chuỗi để hiểu thêm.

Triệu hồi quái thú và tuyên bố tấn công không phải là hiệu ứng bài nên không có "kích hoạt", do đó chúng không có Mức Phép và không bắt đầu một Chuỗi. Nếu bài như "Bottomless Trap Hole" hay "Mirror Force" được dùng để phản hồi lại một hành động, lá bài đó sẽ được xem là Chuỗi Liên kết 1.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.