FANDOM


Mối liên kết

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

リンク(じょう)(たい)

Nhật (furigana)

リンクじょうたい

Nhật (kanji)

リンク状態

Rōmaji

Rinku Jōtai

Bản dịch tiếng Nhật

Link State

Một quái thú ở trong một Mối Liên kết (リンク(じょう)(たい), Rinku Jōtai, Link State), hay LinkedTCG, nếu Dấu Liên kết của nó đang chỉ điểm vào một quái thú, hoặc nếu nó có ít nhất một Dấu Liên kết của Quái thú Liên kết chỉ điểm vào nó.

Giao Liên kết

Một Giao Liên kết ((そう)()リンク, Sougo Rinku, Mutual Link), hay Co-linkedTCG, là một loại của Mối Liên kết mà xảy ra khi 2 Dấu Liên kết của Quái thú Liên kết đang chỉ điểm vào lẫn nhau. Ví dụ, nếu một người chơi điều khiển một Quái thú Liên kết với Dấu Liên kết hướng Dưới trong một Vùng Quái thú Phụ, và một Quái thú Liên kết với một Dấu Liên Kết hướng Lên trong Vùng Quái thú Chính của họ trong cùng cột, cả hai Quái thú Liên kết đó ở trong một Liên kết Giao thoa.

Liên kết Phụ

Một Liên kết Phụ là chuỗi các Giao Liên kết kết nối cả 2 Vùng Quái thú Phụ. Nó cho phép một người chơi có thể điều khiển quái thú trên cả hai Vùng Quái thú Phụ cùng lúc. Nếu như cả hai đều hết chỗ, đối phương không thể đặt quái thú lên bất kỳ Vùng Quái thú Phụ nào trừ khi họ loại bỏ quái thú trong một trong các vùng đó.

Một người chơi có thể thực hiện một Liên kết Phụ, với điều kiện là:

  1. Người chơi điều khiển một Quái thú Liên kết trong Vùng Quái thú Phụ và Vùng Quái thú Phụ khác không bị chiếm đóng.
  2. Ba Vùng Quái thú Chính ở giữa trên một phần sân phải được chiếm đóng bởi các Quái thú Liên kết.
  3. Mỗi Quái thú Liên kết liên quan trong Liên kết Phụ phải ở trong Liên kết Giao thoa cùng với các Quái thú Liên kết liền kề trực giao mà cũng liên quan trong Liên kết Phụ.
  4. Quái thú Liên kết liên quan trong Liên kết Phụ đang chiếm Vùng Quái thú Chính đó trong cùng cột mà Vùng Quái thú Phụ không bị chiếm phải có một Dấu Liên kết chỉ vào Vùng không bị chiếm đó.
  5. Các Quái thú Liên kết để được Triệu hồi vào Vùng Quái thú Phụ không bị chiếm ở trong Liên kết Giao thoa với các quái thú liên quan trong Liên kết Phụ mà ở trong cùng côt như nó, và Triệu hồi nó sẽ không ảnh hướng đến các thiết lập của Liên kết Phụ (ví dụ bằng cách sử dụng các quái thú liên quan trong Liên kết Phụ như các Nguyên liệu Liên kết).

Nếu tất cả điều kiện trên được đáp ứng, người chơi có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú vào Vùng Quái thú Phụ không bị chiếm, như thế thực hiện một Liên kết Phụ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.