FANDOM


Lyrilusc - Assembled Nightingale
LL(リリカル・ルスキニア)-アセンブリー・ナイチンゲール
LyriluscAssembledNightingale-MACR-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
LL
リリカル・ルスキニア-アセンブリー・ナイチンゲール
 Tên Nhật (Chuẩn) LL
リリカル・ルスキニア
-アセンブリー・ナイチンゲール
 Tên Nhật (rōmaji) Ririkaru Rusukinia - Asenburī Naichingēru
 Tên Nhật (Dịch) Lyrical Luscinia - Assembly Nightingale
 Tên Hàn LL(리리컬 루스키니아)-어셈블리 나이팅게일
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 48608796
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.