Lyna the Light Charmer
(こう)(れい)使(つか)いライナ
 Tên Nhật (Kana)
こう
れい
使
つかいライナ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
れい
使
つか
いライナ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōreitsukai Raina
 Tên Nhật (Dịch) Lyna the Light-Spirit Charmer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 73318863
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.