FANDOM


Lucky Iron Axe
(こう)(うん)(てつ)(おの)
LuckyIronAxe
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 34664411
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú trang bị tăng thêm 500 ATK. Khi lá mặt-ngửa này bạn điều khiển bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương và đưa vào Mộ bài của bạn: Rút 1 lá bài.
English Description
The equipped monster gains 500 ATK. When this face-up card you control is destroyed by your opponent's card effect and sent to your Graveyard: Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.