FANDOM


Lucius the Shadow Vassal
(じゃ)(てい)()(しん)ルキウス
LuciustheShadowVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
てい
しんルキウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
てい
しん
ルキウス
 Tên Nhật (rōmaji) Jateikashin Rukiusu
 Tên Nhật (Dịch) Lucius the Vassal of the Wicked Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 58786132
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.