FANDOM


LTGY-YGO

Lord of the Tachyon GalaxyBooster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 4 trong series thứ 8 của OCG, nối tiếp Cosmo Blazer và trước Judgment of the Light.