Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Loại bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

カードの(しゅ)(るい)

Nhật (furigana)

カードのしゅるい

Nhật (kanji)

カードの種類

Rōmaji

Kādo no Shurui

Tiếng Anh

Card type, hay còn là type of card

Một loại bài/card type (viết thường chữ cái "t") để cập đến 3 dạng bài chính là: Quái thú, Bài Phép, và Bài Bẫy. Hai loại bài bổ sung, VirusBẫy-Phép, là đặc trưng trong manga, và một phiên bản của Bài Phép, Phép Tốc độ, là đặc trưng trong anime và một vài video games.

Các lá bài yêu cầu kiểm tra về loại bài, giống như "Ordeal of a Traveler," thường ghi kèm theo "Quái thú, Phép hoặc Bẫy" trong ngoặc đơn để tránh nhầm lẫn với Loại quái thú.

Advertisement