Little Fairy
リトル・フェアリー
LittleFairy.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 800/800
Mã số 45939611
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lên đến hai lần trong lượt: Bạn có thể đưa 1 lá bài từ tay bạn vào Mộ bài; tăng Cấp sao của lá này thêm 1.
English Description
Up to twice per turn: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; increase this card's Level by 1.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.