FANDOM


Linkslayer
  • Nhật: リンクスレイヤー
  • Romaji: Rinkusureiyā
  • Việt: Hổ Sát Liên
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu bạn không điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn). Một lần trong lượt: Bạn có thể vứt bỏ lên đến 2 lá bài, sau đó chọn mục tiêu cùng số Bài Phép/Bẫy đó trên sân; hủy chúng.
CÔNG / 2000   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Linkslayer If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). Once per turn: You can discard up to 2 cards, then target that many Spells/Traps on the field; destroy them.
Nhật リンクスレイヤー ①:自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。②:1ターンに1度、手札を2枚まで捨て、捨てた数だけフィールドの魔法・罠カードを対象として発動できる。そのカードを破壊する。
Rinkusureiyā

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.