FANDOM


Linkross
リンクロス
Linkross-ETCO-JP-OP
 Tên Việt Tinh Tú Liên Kết
 Tên Nhật リンクロス
 Tên Nhật (rōmaji) Rinkurosu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 900 / 1
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.