FANDOM


Linkage Hole
  • Nhật: リンケージ・ホール
  • Romaji: Rinkēji Hōru
  • Việt: Hố Liên Kết
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn điều khiển một Quái thú Liên kết Liên 4 trở lên: Tiêu diệt quái thú đối thủ điều khiển, lên đến số Quái thú Liên kết Liên 3 trở lên bạn do bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Linkage Hole" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Linkage Hole If you control a Link 4 or higher Link Monster: Destroy monsters your opponent controls, up to the number of Link 3 or higher Link Monsters you control. You can only activate 1 "Linkage Hole" per turn.
Nhật このカード名のカードは1ターンに1度しか発動できない。①:自分フィールドにリンク4以上のリンクモンスターが存在する場合に発動できる。自分フィールドのリンク3以上のリンクモンスターの数まで、相手フィールドのモンスターを選んで破壊する。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.