Link Streamer
リンク・ストリーマー
LinkStreamer-FLOD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Trực Điêu Liên Kết
 Tên Nhật リンク・ストリーマー
 Tên Nhật (rōmaji) Rinku Sutorīmā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 23331400
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.