Link In-Flyer
リンク・インフライヤー
 Tên Việt Phi Công Liên Kết
 Tên Nhật リンク・インフライヤー
 Tên Nhật (rōmaji) Rinku Infuraiyā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.