FANDOM


Limiter Removal
リミッター(かい)(じょ)
LimiterRemoval-LED2-EN-C-1E
 Tên Việt Xoá Bỏ Giới Hạn
 Tên Nhật (Kana) リミッター
かい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn) リミッター解
かい
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Rimittā Kaijo
 Tên Hàn 리미터 해제
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 23171610
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.