Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Limit Code
リミット・コード
LimitCode-FLOD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Mã Giới Hạn
 Tên Nhật リミット・コード
 Tên Nhật (rōmaji) Rimitto Kōdo
 Tên Hàn 리미트 코드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 86607583
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa