FANDOM


Lillybot
オボミ
Lillybot
Nhóm liên quan PhotonGalaxy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 500/2000
Mã số 68812773
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc lật lên mặt-ngửa: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Orbital 7" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong Thế Công mặt-ngửa hoặc Thế Thủ mặt-úp. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh một số lượng quái thú Loại-Machine; Triệu hồi Đặc biệt cùng số lượng quái thú "Photon" và/hoặc "Galaxy" từ tay bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can target 1 "Orbital 7" in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Attack Position or face-down Defense Position. Once per turn: You can Tribute any number of Machine-Type monsters; Special Summon an equal number of "Photon" and/or "Galaxy" monsters from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.