Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Lightsworn Sanctuary
LightswornSanctuary.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous.svg
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể đưa 1 quái thú "Lightsworn" từ tay bạn vào Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Lightsworn" khác trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay bạn. Mỗi lần có (một số) bài được đưa từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài, đặt 1 Shine Counter lên lá này. Nếu có (một số) bài "Lightsworn" bạn điều khiển sắp bị hủy bởi hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 2 Shine Counters từ phần sân của bạn ứng với mỗi (một số) lá bài "Lightsworn" thay thế.
English Description
Once per turn: You can send 1 "Lightsworn" monster from your hand to the Graveyard, then target 1 other "Lightsworn" monster in your Graveyard; add it to your hand. Each time a card(s) is sent from your Deck to the Graveyard, place 1 Shine Counter on this card. If a "Lightsworn" card(s) you control would be destroyed by a card effect, you can remove 2 Shine Counters from your side of the field for each of those "Lightsworn" card(s) instead.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họaAdvertisement