Lightsworn Barrier
ライトロード・バリア
LightswornBarrier-SDLI-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 22201234
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Lightsworn" bạn điều khiểnmục tiêu của một cuộc tấn công: Bạn có thể đưa 2 lá bài từ đầu Bộ bài của bạn xuống Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu quái thú đang tấn công; vô hiệu sự tấn công.
English Description
When a "Lightsworn" monster you control is targeted for an attack: You can send the top 2 cards of your Deck to the Graveyard, then target the attacking monster; negate the attack.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.