FANDOM


Light Dragon @Ignister
  • Nhật: ライトドラゴン@
    アット
    イグニスター
  • Kana: ライトドラゴン
    アットイグニスター
  • Romaji: Raito Doragon Atto Igunisutā
  • Việt: Long Xà Quang Minh @Mẫn Tiệp Kiến Thể
Hệ

QUANG.png QUANG

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu các quái thú đối thủ điều khiển, lên đến số quái thú "@Ignister" bạn điều khiển; tiêu diệt chúng. Khi một quái thú "@Ignister" khác gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết "@Ignister" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Light Dragon @Ignister" một lần trong lượt.
CÔNG / 2300   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Light Dragon @Ignister

2 Level 4 monsters, including a LIGHT monster

You can detach 1 material from this card, then target monsters your opponent controls, up to the number of "@Ignister" monsters you control; destroy them. When another "@Ignister" monster inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 "@Ignister" Link Monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Light Dragon @Ignister" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.