FANDOM


Leviair the Sea Dragon
()(くう)(かい)(りゅう)リヴァイエール
LeviairtheSeaDragon-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Nhật (Kana)
くう
かい
りゅうリヴァイエール
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
かい
りゅう
リヴァイエール
 Tên Hàn 허공해룡 리바이엘
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 95992081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.