FANDOMLevel Award
  • Nhật: レベル・アワード
  • Romaji: Reberu Awādo
  • Việt: Phong Thưởng Cấp Sao
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Thay đổi Cấp của 1 quái thú trên sân thành bất kì số bạn chọn giữa 0 và 8.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Level Award Change the Level of 1 monster on the field to any number of your choice between 0 and 8.
Nhật 1体のモンスターの★レベルを0~8のいずれかに変更できる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.