FANDOM


Legendary Ebon Steed
(しっ)(こく)(めい)()
LegendaryEbonSteed-STON-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Huyền Chiến Mã
 Tên Nhật (Kana)
しっ
こくの
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しっ
こく
の名
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Shikkoku no Meiba
 Tên Nhật (Dịch) Pitch-Black Legendary Steed
 Tên Hàn 칠흑의 명마
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 12324546
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.