FANDOM


Legendary Atlantean Tridon
真海皇 トライドン
LegendaryAtlanteanTridon
Nhóm liên quan Atlantean
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Sea Serpent/Effect
ATK/DEF 1600/800
Mã số 28754338
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Hiến tế lá bài này và 1 quái thú Sea Serpent-Type; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Poseidra, the Atlantean Dragon" từ tay hoặc Bộ bài, sau đó tất cả những quái thú đối phương đang điều khiển sẽ bị giảm 300 ATK.
English Description
You can Tribute this card and 1 Sea Serpent-Type monster; Special Summon 1 "Poseidra, the Atlantean Dragon" from your hand or Deck, then all monsters your opponent currently controls lose 300 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.