FANDOM


Legend of Heart
レジェンド・オブ・ハート
LegendofHeart
Nhóm liên quan Legendary Dragon
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 89397517
Mô tả Hiệu ứng
Trả 2000 Điểm GốcHi sinh 1 quái thú Loại-Warrior; trục xuất lên đến 3 Bài Phép "Legendary Dragon" khác tên từ tay và/hoặc Mộ bài của bạn, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt bao nhiêu đó quái thú "Legendary Knight" khác tên từ tay, Bộ bài, và/hoặc Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Legend of Heart" mỗi lượt.
English Description
Pay 2000 Life Points and Tribute 1 Warrior-Type monster; banish up to 3 "Legendary Dragon" Spell Cards with different names from your hand and/or Graveyard, and if you do, Special Summon that many "Legendary Knight" monsters with different names from your hand, Deck, and/or Graveyard. You can only activate 1 "Legend of Heart" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.