FANDOM


Legacy of the Duelist
(あつ)決闘者(デュエリスト)たち
LegacyoftheDuelist-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あつき
決闘者
デュエリストたち
 Tên Nhật (Chuẩn)
あつ
き決闘者
デュエリスト
たち
 Tên Nhật (rōmaji) Atsuki Dyuerisuto-tachi
 Tên Nhật (Dịch) Passionate Duelists
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 88851326
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.