FANDOM


Lavalval Ignis
ラヴァルバル・イグニス
LavalvalIgnis
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/1400
Mã số 03989465
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 3

Nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công, trong Bước tính Thiệt hại (của cả hai người chơi): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này một lần trong mỗi trận đấu; lá bài này nhận thêm 500 ATK cho đến hết lượt này.

English Description
2 Level 3 monsters

If this card attacks or is attacked, during the Damage Step (in either player's turn): You can detach 1 Xyz Material from this card once per battle; this card gains 500 ATK until the end of this turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.