FANDOM


Lavalval Chain
ラヴァルバル・チェイン
LavalvalChain
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Sea Serpent/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 34086406
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để kích hoạt 1 trong những hiệu ứng sau;
● Gửi 1 lá bài từ Bộ bài vào Mộ bài.
● Chọn 1 quái thú từ Bộ bài của bạn và đặt nó trên đầu của Bộ bài.

English Description
2 Level 4 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to activate 1 of these effects;
● Send 1 card from your Deck to the Graveyard.
● Choose 1 monster from your Deck and place it on top of your Deck.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.