Laval Volcano Handmaiden
ラヴァル炎火山の侍女
LavalVolcanoHandmaiden.png
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Pyro/Tuner
ATK/DEF 100/200
Mã số 02407147
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được đưa vào Mộ bài, nếu bạn có quái thú "Laval" trong Mộ bài khác với "Laval Volcano Handmaiden": Bạn có thể gửi 1 quái thú "Laval" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài của bạn.
English Description
When this card is sent to the Graveyard, if you have a "Laval" monster in your Graveyard other than "Laval Volcano Handmaiden": You can send 1 "Laval" monster from your Deck to your Graveyard.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.