FANDOM


Laval Miller
ラヴァルの炎車回し
LavalMiller
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 300/400
Mã số 89893715
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể gửi 2 quái thú "Laval" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can send 2 "Laval" monsters from your Deck to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.